A A A

Регламент Крижопільської РДА

 Регламент  Крижопільської районної державної  адміністрації

 Загальні положення

1. Цей  Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності  районної державної  адміністрації  (далі  -   райдержадміністрація).

2. Розгляд  у райдержадміністрації питань,  що належать до її компетенції,  зокрема  щодо  делегованих  відповідною  радою повноважень,   провадиться  головою,  першим  заступником  голови, заступниками  голови,  заступником  голови  -  керівником  апарату райдержадміністрації (далі - заступники голови),  апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами   та  іншими  структурними  підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими  допоміжними  органами,  службами  і комісіями,  утвореними головою райдержадміністрації.

3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є  відкритою і гласною, за  винятком розгляду питань,  які належать до публічної інформації з обмеженим доступом.

 Райдержадміністрація  інформує  громадськість  про  свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл  обов'язків між посадовими особами райдержадміністрації  проводить  голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня  призначення його на посаду з визначенням:

- повноважень і функцій посадової особи;

- управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі - структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

- підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує   реалізацію   відповідно  до  законодавства  державної політики;

-      порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.

5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації  розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються  із  заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), а  також  з начальником відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

Планування роботи райдержадміністрації

6. Районна державна адміністрація здійснює свою основну діяльність згідно з перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації, а у разі потреби оперативними (місячними) планами-календарями основних заходів.   

7. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

8. Плани роботи формуються за пропозиціями керівництва райдержадміністрації (голови, його заступників), керівників відділів апарату та  управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації. Пропозиції до квартального плану, погоджені із відповідними заступниками голови райдержадміністрації, подаються керівниками  управлінь, та інших структурних підрозділів до організаційного відділу апарату не пізніше, ніж за 10 днів до початку кварталу, а до плану-календаря – не пізніше, ніж за 7 днів до початку наступного місяця.

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (1160-15 ).

9. Організаційний відділ апарату райдержадміністрації на основі поданих пропозицій готує проект розпорядження про квартальний план роботи, який візується заступниками голови, начальником організаційного відділу і подається на затвердження голові райдержадміністрації не пізніше, ніж за 5 днів до початку наступного кварталу. План-календар основних заходів на місяць формується і подається на затвердження заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату не пізніше, ніж за 5 днів до початку наступного місяця.

10. Квартальний план роботи та план-календар основних заходів на місяць не пізніше, ніж у триденний термін після їх затвердження, надсилаються заступникам голови райдержадміністрації, начальникам відділів апарату,  управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації. Контроль за виконанням відповідних пунктів планів здійснюють заступники голови райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації та організаційний відділ апарату райдержадміністрації, який здійснює аналіз їх виконання.

11. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента  України  та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень  Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації,  державних і регіональних програм  соціально-економічного та культурного розвитку,  здійснення інших визначених законами,  а також делегованих відповідною радою  повноважень  та  забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи районної державної адміністрації включаються:

- актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування,  які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови  райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

- перелік актів законодавства, розпоряджень  голови  райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

- основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання:

- підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

- діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів  селищної та сільських рад з виконання актів законодавства інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голів облдержадміністрації і райдержадміністрації або із здійсненням їх повноважень.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації або виконкомів селищної та сільських рад, як правило, передбачає проведення комплексної  або  цільової  перевірки  стану справ  на  території  відповідної  адміністративно-територіальної одиниці.

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також терміни їх здійснення.

12.  Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого  плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови.

Виключення з плану роботи питань здійснюється з дозволу голови районної державної адміністрації на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації.

13. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються  заступниками  голови  (відповідно до розподілу обов'язків), керівником   апарату райдержадміністрації.

Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює заступник голови -  керівник  апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів  та  апарату райдержадміністрації  здійснюється  з  урахуванням положень пункту 11 цього Регламенту.

14. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи     структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього  за  рішенням  заступника голови  (відповідно  до  розподілу обов'язків),  керівника апарату райдержадміністрації.

15. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводиться її  апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації,  у тому

числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови  (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації.

Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації за місяць, квартал та рік подаються керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату до організаційного відділу апарату райдержадміністрації до 5 числа місяця наступного за звітним.

Звіт про  результати  діяльності  райдержадміністрації розміщується  на  її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

 Організація роботи апарату місцевої держадміністрації

16. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

- опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації,  готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови райдержадміністрації та його заступників;

- здійснює опрацювання  проектів  розпоряджень;

- розробляє, за дорученням  голови райдержадміністрації, проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

- перевіряє, за дорученням голови райдержадміністрації, виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень  голів обласної та районної державних адміністрації територіальними органами  міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення  повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації;

- вивчає  та узагальнює досвід роботи  зазначених  органів  і  надає  практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення  їх  діяльності;  здійснює  контроль  за  своєчасним поданням  доповідей,  інформаційних  та  інших матеріалів з питань виконання  актів  законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації;

- за дорученням  голови  райдержадміністрації  проводить аналіз роботи виконкомів селищної та сільських рад у межах повноважень і в порядку,  визначеному законодавством,  надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації  їх  роботи,  готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного  вирішення  питань економічного,  соціального  та  культурного  розвитку  відповідних територій;

- здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації,  надає  методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними  підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

Забезпечує прозорість та відкритість діяльності райдержадміністрації, а також забезпечує реалізацію права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією завдань, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у її володінні;

- готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових  питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

- проводить, разом із структурними підрозділами   райдержадміністрації,  територіальними  органами  міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного   становища  на  відповідній  території, розробляє та вносить голові райдержадміністрації  пропозиції щодо його поліпшення;

- здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення  діяльності  райдержадміністрації;

- забезпечує дотримання належного протипожежного стану у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

- провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує  та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в  райдержадміністрації, відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

- забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

- виконує, відповідно до цього Регламенту, інші функції.

17. Апарат  райдержадміністрації,  у  процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє із структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів  виконавчої  влади, а також з виконавчими органами місцевих рад.

18. Організація  роботи  апарату  райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та  положення  про  її апарат, що затверджується головою райдержадміністрації.

 Кадрова робота

19. Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на  комплексне  вирішення  питання  щодо  комплектування  місцевих органів  виконавчої  влади  висококваліфікованими  і компетентними працівниками.

20. Організація кадрової роботи в районній державній адміністрації проводиться за затвердженим головою райдержадміністрації річним планом, у якому визначено заходи з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення  кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

21. Організацію кадрової роботи в апараті районної держадміністрації здійснює відділ правового та кадрового забезпечення, у структурних підрозділах - спеціалісти з питань кадрової роботи, а в підрозділах, які мають невелику штатну чисельність, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

Головою райдержадміністрації затверджується номенклатура посад, до якої включаються керівництво, відповідальні працівники апарату райдержадміністрації, керівники та заступники керівників управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

22. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Заступники голови, начальники відділів апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів районної  держадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до районної держадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.

23. Особи, які вперше зараховуються на державну службу, складають Присягу державних службовців і підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, а також підписують попередження про спеціальні обмеження, встановленні законами України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією” щодо прийняття на державну службу та її проходження.

На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

Першому заступнику, заступникам голови та посадовим особам апарату, керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації відділом правового та кадрового забезпечення оформляються службові посвідчення, які підписуються головою райдержадміністрації.

При звільненні з займаної посади посадова особа зобов’язана  здати службове посвідчення у відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації.

24. У райдержадміністрації, її структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. N 199 , резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб з кадрового резерву або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах в апараті та структурних підрозділах  райдержадміністрації.

Перевагу для зайняття посади державного службовця мають особи, які зараховані до кадрового резерву, досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ділову ініціативу, постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень. Без конкурсного відбору, за рішенням голови райдержадміністрації, керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, можуть бути переведені на більш високі посади державні службовці, які зараховані до кадрового резерву чи пройшли стажування, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

25. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців, у районній держадміністрації проводяться, в установленому законодавством порядку, атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

26. Районна держадміністрація розглядає і вносить, в установленому порядку, пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

27. На кожного прийнятого на роботу до районної державної адміністрації працівника оформляється особова справа.

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації спільно з іншими структурними підрозділами здійснюють заходи щодо ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ службовців третьої – сьомої категорії, використання його даних у межах повноважень відповідного органу, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп’ютерної системи “Кадри”.

Райдержадміністрація сприяє навчанню та підвищенню кваліфікації державних службовців в обласному центрі підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ і організацій. Щомісячно, кожної четвертої п’ятниці, проводиться тематичне навчання працівників апарату райдержадміністрації.

28. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову, заступника голови - керівника апарату районної  держадміністрації та керівників структурних підрозділів.

 Організація роботи з документами

29. Організація роботи з документами у райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, яка розробляється відповідно до Примірної інструкції з діловодства у   міністерствах, інших центральних  органах  виконавчої влади,  Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153.

30. Відповідальність за загальний стан роботи з документами в райдержадміністрації несе її голова. Відповідальність за  організацію  виконання документів несуть: в апараті адміністрації – заступник голови райдержадміністрації - керівник апарату та начальник загального відділу; в управліннях та відділах – їх керівники та спеціально визначені наказом особи.

Організація роботи з документами в апараті райдержадміністрації забезпечується загальним відділом у порядку, визначеному цим регламентом та інструкцією з діловодства райдержадміністрації, яка затверджується її головою.

З метою якісного та оперативного проходження документів в районній державній адміністрації загальний відділ її апарату забезпечує ведення обігу документів в електронному вигляді.

Діловодство в апараті, управліннях та відділах райдержадміністрації ведеться відповідно до номенклатури справ, яка вводиться в дію з 1 січня щорічно.

Відповідальність за стан діловодства і збереження документів у відділах апарату райдержадміністрації покладається на їх начальників.

31. Облік, зберігання, розмноження документів з грифом “Для службового користування” здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98. № 1893).

Ведення таємного діловодства здійснює спеціаліст з питань режимно-секретної та мобілізаційної роботи  апарату райдержадміністрації.

32. Кореспонденція, адресована райдержадміністрації, реєструється в загальному відділі апарату райдержадміністрації в день її надходження. Загальний відділ апарату райдержадміністрації проводить попередній розгляд  вхідних документів і відповідає за правильність відбору документів на розгляд керівництва.

Документи Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інша кореспонденція розглядаються головою райдержадміністрації, а за його відсутності – першим заступником голови.

Документи подаються на розгляд голови райдержадміністрації в день їх надходження о 16 годині або не пізніше 9 години ранку наступного дня, термінові – негайно.

Подання документів на розгляд голові та його заступникам здійснюється начальником загального відділу.

33. Розглянуті головою райдержадміністрації документи, що потребують постановки на контроль, передаються в сектор контролю апарату райдержадміністрації.

Документи, що підлягають контролю, передаються заступникам голови  з одним примірником реєстраційно-контрольної картки. Передача документів здійснюється під розпис у перших примірниках реєстраційно-контрольних карток. Документи розглядаються в день їх подання, а у виняткових випадках – не більше трьох днів.   

Відповідальність за ведення контрольних карток та своєчасне доведення документів до виконавців несуть спеціалісти сектору контролю апарату райдержадміністрації.

34. Вихідні та внутрішні документи готуються відділами апарату, з ініціативи керівництва райдержадміністрації, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (ініціативні документи) або на виконання документів, що надійшли до райдержадміністрації (документи-відповіді).

Друкування документів відділів апарату райдержадміністрації здійснюється  безпосередньо у відділах, а також оператором комп’ютерного набору загального відділу. Рукописи, написані нечітко, кольоровим чорнилом або олівцем, до друку не приймаються. Документи друкуються в порядку черговості їх надходження. Документи для голови райдержадміністрації друкуються терміново. Позачергово друкуються документи з дозволу керівника апарату, начальника загального відділу та фінансові документи для подання в банківські установи.

35. На підпис голові райдержадміністрації вихідні документи подаються щоденно заступником голови - керівником апарату райдержадміністрації о 16 годині, термінові документи – подаються на підпис негайно.

Вихідні документи подаються на підпис при наявності віз і дат у другому примірнику документа

Підписані головою райдержадміністрації, його заступниками вихідні документи (у тому числі угоди, договори тощо) передаються до загального відділу для реєстрації. На вихідні документи, адресовані багатьом виконавцям, робляться ксерокопії, згідно з карткою розсилки.

Угоди, договори тощо, підписані керівництвом райдержадміністрації, реєструються та обліковуються в окремому журналі в загальному відділі апарату райдержадміністрації.

36. Вихідні документи (подання, пропозиції, прохання), що надсилаються райдержадміністрацією для вирішення  у   вищестоящі   органи державної влади, а також місцевим органам виконавчої влади, установам і організаціям; службові листи, що містять завдання або вимагають відповіді та інші документи, що передбачають необхідність реагування на них, беруться на контроль в день їх реєстрації..

Відповіді на вихідні документи реєструються у встановленому порядку.

Відповідь, разом з копією документа, передається на розгляд голові або його заступникам, який підписав вихідний документ. Якщо такі доручення не давались, то відповідь разом з копією вихідного документа надсилається до відповідної справи номенклатури, про що робляться відмітки у реєстраційно-контрольних картках, які переміщуються до розділу виконаних документів.

37. Документи райдержадміністрації надсилаються адресатам за допомогою корпоративної мережі модемного зв’язку під управлінням системи LOTUS NOTES, електронного зв’язку, спеціальним зв’язком та звичайними поштовими відправленнями. Розсилку вихідних документів здійснює загальний відділ апарату райдержадміністрації

38. Копіювання і розмноження документів апарату райдержадміністрації здійснюється з дозволу керівника апарату або його заступника за письмовим замовленням відповідальних працівників апарату.

Тиражі копій документів визначаються замовниками згідно з списками розсилки документів, погоджених із начальником загального відділу апарату райдержадміністрації.

У виняткових випадках, з дозволу заступника голови райдержадміністрації – керівника апарату, можуть тиражуватися документи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

Замовлення реєструються у спеціальному журналі обліку роботи копіювального апарату.

Оригінали документів, після виготовлення з них копій, повертаються за належністю.

39 Райдержадміністрація має гербову печатку встановленого зразка, виготовлення якої забезпечується загальним відділом апарату райдержадміністрації у встановленому порядку.

Відповідальними за зберігання і законність користування гербовою печаткою є голова райдержадміністрації та його заступник, керівник апарату.

Згідно з наказом заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату, на час відсутності останнього, за використання гербової печатки відповідає особа, яка буде його заміщати. Гербова печатка передається за актом.

Гербовою печаткою райдержадміністрації засвідчуються підписи голови райдержадміністрації, його заступників у випадках, передбачених чинним законодавством.

40. Райдержадміністрація має печатку загального відділу, "для пакетів", а також штампи, необхідні в роботі з документами.

Печатка  загального  відділу знаходиться у начальника відділу, який несе відповідальність за її зберігання і законність користування.

Печаткою загального відділу засвідчуються копії розпоряджень голови райдержадміністрації, архівні довідки, а також інші документи, передбачені чинним законодавством.

Печатка "для пакетів" та штампи використовуються для оформлення, реєстрації і розсилання документів райдержадміністрації. Відповідальність за зберігання і законність користування цими печатками і штампами несуть начальник загального відділу та головний спеціаліст з питань режимно-секретної та  мобілізаційної роботи.

Управління, відділи та інші структурні підрозділи рай­держадміністрації, що є юридичними особами, мають свої гербові печатки і кутові штампи встановленого зразка та інші печатки і штампи, необхідні в роботі з документами. Виготовлення їх забезпечується ними самостійно.

Печатки і штампи зберігаються в умовах, що забезпечують їх на­дійне збереження.

41. Бланки, на яких складаються організаційно-розпорядчі документи райдержадміністрації, є бланками суворого обліку і звітності. Виготовлення бланків райдержадміністрації забезпечується у встановленому порядку загальним відділом за зразками, затвердженими по­становою Кабінету Міністрів України від 23.08.95 № 672.

Виготовлення бланків  управлінь, відділів та інших структур­них підрозділів райдержадміністрації забезпечується ними самостійно. Зраз­ки погоджуються із начальником загального відділу апарату райдержадміні­страції.

Копіювання бланків суворого обліку і звітності не допускається. У випадках порушення цієї вимоги, бланки вважаються недійсними, а вико­нані на них документи, до розгляду не приймаються.

Облік, видача, контроль за використанням бланків райдержадмі­ністрації та знищення погашених здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації у встановленому порядку.

В управліннях, відділах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації облік, зберігання, видача, контроль за використанням бланків та знищення погашених - здійснюється їх діловодними службами або спеціально визначеними наказом посадовими особами.

Зіпсовані бланки, а також виконані на бланках, але з певних причин відхилені проекти документів, повертаються виконавцям за місцем обліку бланків і погашаються у встановленому порядку. Перед отриманням нової кількості бланків, працівники, робота яких безпосередньо пов'язана з друку­ванням документів, звітують про використання раніше отриманих бланків, здають погашені бланки до загального відділу апарату райдер­жадміністрації.

Документи, складені на бланках райдержадміністрації, підписуються головою, його заступниками і реєструються у  загальному відділі апарату.

42. Ведення діловодства в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації визначається Примірною ін­струкцією з діловодства, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153, інструкціями відповідних міністерств і відом­ств України, цим регламентом і здійснюється спеціально визначеними осо­бами.

Реєстрація документів в управліннях, відділах та ін­ших структурних підрозділах райдержадміністрації здійснюється за картко­вою, журнальною системами. Порядкова індексація документів здійснюється в межах календарного року.

Вся вихідна кореспонденція після її реєстрації подається на роз­гляд керівників і, згідно з їх резолюціями, передається виконавцям. Докумен­ти, що містять завдання або доручення, беруться на контроль і виконуються в порядку і строки, визначені цим регламентом.

Оригінали зареєстрованих вихідних документів, пе­редані на виконання в  управління, відділи та інші структурні під­розділи, повертаються разом з матеріалами про їх виконання до загального відділу апарату райдержадміністрації. Документи, надіслані в структурні підрозділи райдержадміністрації в копіях, поверненню не підлягають.

В управліннях, відділах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації облік, зберігання, видача, контроль за використанням бланків та знищення погашених - здійснюється їх діловодними службами або спеціально визначеними наказом посадовими особами.

Пропозиції, інформації, звіти та інші матеріали на виконання документів, взятих на контроль в апараті райдержадміністрації, подаються  управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації через загальний відділ до закінчення термінів їх виконання.

Друкування, розмноження і доведення до виконавців власних розпорядчих, вихідних і внутрішніх документів здійснюється  управліннями,  відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації самостійно.

Організація контролю за виконанням документів

43. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівник  апарату  райдержадміністрації та керівники її структурних підрозділів.

44. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями   голови   обласної державної адміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за  виконанням  завдань, визначених актами законодавства,     дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної  Ради  України, запитів і звернень   народних  депутатів  України,  депутатів  місцевих  рад та інших документів, в яких визначені контрольні терміни, здійснюється сектором контролю апарату райдержадміністрації.

Контроль за проходженням документів здійснюється за картковою системою, крім того, забезпечується автоматизований документообіг контрольних документів.

Сектор контролю та загальний відділ апарату райдержадміністрації перевіряють стан організації контролю, дотримання виконавської дисципліни у відділах апарату, управліннях, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах сільських і селищної рад, надають  їм необхідну методичну допомогу, інформують керівництво райдержадміністрації з цих питань, вносять пропозиції щодо поліпшення роботи з контролю.

45. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства,  доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації  розробляється у разі потреби план контролю,  в якому визначаються:

- проміжні  контрольні строки виконання завдань;

- структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за   організацію виконання окремих завдань;

- структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з  організації  і  контролю  за  виконанням  у цілому.

План  контролю затверджує заступник голови (відповідно до розподілу обов'язків).

46. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних  депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

- аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про  стан  виконання  документів  у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

- систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

- проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

- розгляду питань діяльності (заслуховування звіту)  виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників.

47. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому, або окремих, передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків, подаються голові райдержадміністрації або його заступникові (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем'єр-міністра України, розпорядженням голови облдержадміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання  документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов'язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

48. Розпорядчі документи (розпорядження, доручення), які приймаються головою райдержадміністрації та його заступниками беруться на контроль у день розсилання виконавцям або не пізніше, ніж у триденний строк з дня їх підписання.

Для забезпечення обліку, здійснення контролю за виконанням документів, що беруться на контроль, в секторі контролю ведеться журнал обліку. На документи довгострокової дії оформляються контрольні справи встановленого зразка.

Контрольні примірники документа, разом з одним примірником справи контролю, передаються заступникам голови райдержадміністрації чи іншим відповідальним працівникам, на яких покладено контроль. Заступники голови райдержадміністрації, разом з сектором контролю апарату, здійснюють оперативний контроль за вчасним і якісним виконанням та строками подання інформацій відповідними управліннями, відділами, іншими підрозділами райдержадміністрації, виконкомами сільських та селищної рад, установами і організаціями.

Розпорядчі документи знімаються з контролю або визнаються такими, що втратили чинність: розпорядження голови райдержадміністрації – головою райдержадміністрації (в окремих випадках – його заступниками), на підставі узагальнюючих матеріалів про виконання документів або втрати ними чинності та відповідних пропозицій, що подаються відповідальними за контроль особами у встановленому порядку на ім’я заступника голови райдержадміністрації, який відповідає за контроль.

Доручення голови райдержадміністрації або його заступників знімаються з контролю, особами які їх надавали на підставі узагальнюючого матеріалу про виконання документа в цілому чи окремих його положень.

49. Датою виконання завдань, визначених розпорядженнями, дорученнями голови облдержадміністрації є дата реєстрації документів, які містять інформацію про їх виконання в обласній державній адміністрації; завдань, визначених розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації – дата реєстрації документів, які містять інформацію про їх виконання в районній державній адміністрації.

Строк виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі її відсутності – посадової особи, яка її заміщає. У разі потреби, строк може бути продовжено за обґрунтованим проханням виконавця, яке подається не пізніше як за 3 робочих дні до закінчення встановленого строку.

 50. Виконані документи на зняття з контролю подаються в сектор контролю апарату райдержадміністрації з усіма матеріалами про виконання за 3 дні до закінчення контрольних строків. Документ вважається виконаним, якщо повністю і вчасно вирішені всі завдання, дана відповідь по суті, є інформація чи звіт про виконання документа.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків).

Контрольні справи з виконання знятих з контролю розпорядчих документів з усіма матеріалами про їх виконання, передаються відповідальними за контроль особами до сектору контролю, який по закінченню поточного року передає сформовані згідно номенклатури справи до відомчого архіву райдержадміністрації. Після зняття документів з контролю, в журнал обліку вносяться необхідні записи.

51. Інформація (звіт) про стан виконання законів України, указів, розпоряджень і доручень Президента України, постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, що подаються облдержадміністрації та іншим органам виконавчої влади вищого рівня, підписується головою райдержадміністрації.

Інформації та звіти про виконання розпорядчих документів голови райдержадміністрації підписуються особами, на яких покладався контроль за їх виконанням.

 Оганізація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

52. Райдержадміністрація  організовує  в  установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій  (зауважень),  заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі  ведення  діловодства  та  проведення   особистого   прийому громадян,   покладається   на  загальний відділ апарату райдержадміністрації.

Діловодство з питань звернень громадян ведеться відповідно до Інструкції   з  діловодства  за  зверненнями  громадян  в  органах державної влади і місцевого самоврядування,  об'єднаннях громадян, на  підприємствах,  в установах,  організаціях незалежно від форми власності,  в засобах масової інформації,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів   України   від   14   квітня  1997  р.  N  348.

53. Письмові звернення громадян, що надходять до райдержадміністрації, передаються спеціалісту по роботі із зверненнями громадян загального відділу апарату райдержадміністрації, який забезпечує їх реєстрацію, підборку, в разі необхідності, аналітичного матеріалу, підготовку проекту резолюції та передає їх на розгляд голові райдержадміністрації або його заступникам, згідно з розподілом обов’язків. Голова райдержадміністрації та його заступники розглядають звернення і дають доручення відповідним службам, посадовим особам з вивчення, перевірки і вирішення порушених у зверненнях питань протягом доби з дня надходження листа або, як виняток, у 3-денний термін.

54. Особистий прийом громадян проводить голова  райдержадміністрації, його заступники, заступник голови – керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

55. Відповіді про результати розгляду звернень, які взяті на контроль в райдержадміністрації, підписуються керівниками відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, яким давались відповідні доручення, до компетенції яких належить вирішення порушених питань, або їх заступниками.

У відповідях зазначаються заходи, вжиті при вирішенні питань, порушених у зверненні, та в якій формі поінформовано автора. Розглянуті звернення, разом з усіма матеріалами, списуються до справи головою райдержадміністрації або його заступниками.

Відповіді про результати розгляду звернень громадян, взятих на контроль в Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України та інших вищестоящих органах, готуються і візуються безпосередніми виконавцями і підписуються головою або його заступниками.

56. Діловодство за зверненнями громадян ведеться у загальному відділі апарату райдержадміністрації окремо від інших видів діловодства згідно з відповідними нормативно-правовими актами. Реєстрація пропозицій, заяв і скарг, облік особистого прийому громадян здійснюється в порядку згідно чинного законодавства та в електронному вигляді.

Організовує і контролює проходження і вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації, спеціаліст по роботі із зверненнями громадян.

Спеціаліст по роботі із зверненнями громадян загального відділу апарату райдержадміністрації щоквартально аналізує роботу з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян.

Організація правового забезпечення діяльності  райдержадміністрації

57.Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації.

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації - заступникові голови - керівнику апарату райдержадміністрації.

59. У своїй діяльності відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації  керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, а також розпорядженнями голів обласної та  районної державних адміністрацій

60. Основними завданнями відділу  правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації  є:

- правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

- підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

61. Відділ  правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації  відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує відповідність законодавству  проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;

- проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність до вимог законодавства;

- визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

- надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів  щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

- представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

- виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про відділ правового та кадрового забезпечення, що затверджується головою райдержадміністрації.

62. Начальник відділу правового та кадрового забезпечення:

- здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

- бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;

- організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

- виконує інші передбачені законодавством функції.

 Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії  райдержадміністрації

63. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова  утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії,  робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

Засідання утворених райдержадміністрацією допоміжних органів проводяться згідно з їх положеннями. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується відповідальними секретарями чи іншими особами, визначеними керівниками цих органів.

64. Для  узгодженого  розгляду   питань,   що   належать   до компетенції райдержадміністрації,  обговорення найважливіших напрямів  її  діяльності  може   утворюватися   колегія   райдержадміністрації  (далі  -  колегія)  у  складі  голови  райдержадміністрації (голова колегії),  його  заступників, заступника голови - керівника апарату    та    керівників   структурних   підрозділів райдержадміністрації.

65. До складу колегії  можуть  входити,  за  згодою,  керівники територіальних  органів  центральних  органів  виконавчої влади та посадові особи  органів  місцевого  самоврядування.

До складу  колегії  райдержадміністрації  можуть  бути включені,  за  пропозицією  громадських  організацій,  підприємств, установ та організацій їх представники.

66. Засідання колегії вважається правоможним, якщо на  ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові - у міру потреби.

Пропозиції до плану роботи колегії подаються управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами, а також керівництвом районної державної адміністрації.

67. Рішення  колегії   приймається   відкритим   голосуванням більшістю  голосів  присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого.

В окремих  випадках,  за  рішенням   головуючого,   може   бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою  колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядчого документу (розпорядження або доручення).

68. Організаційно-технічне обслуговування засідань колегії здійсню­ють відповідні відділи апарату районної державної адміністрації

69. У   своїй   роботі   колегія  райдержадміністрації керується Загальним положенням  про  колегію  центрального  органу виконавчої   влади   і  місцевої  держадміністрації,  затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1569 та цим Регламентом.

Порядок підготовки та проведення нарад

70. Голова, заступники голови, заступник голови - керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації з метою оперативного  розгляду  та  вирішення  питань,  що належать до їх компетенції, проводять наради.

Головою райдержадміністрації щоденно, о 7.45 годині, прово­дяться наради з заступниками голови райдержадміністрації; щопонеділка о 9.00 годині – нарада з апаратом райдержадміністрації; о 16.00 годині – з керівниками управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність району (по необхідності).

71. Дата, час, тематика, учасники нарад і семінарів в районній держав­ній адміністрації визначаються головою, першим заступником та заступни­ками голови районної державної адміністрації.

Заходи з підготовки цих нарад і семінарів, як правило, передбачаються окремим планом, який складається управліннями, відділами та апаратом райдержадміністрації і затверджуються головою або одним із його заступників, заступником голови - керівником апарату відповідно до розподілу обов'язків. Необхідні довідкові матеріали, які виносяться на розгляд, подаються керівництву адміністрації через організаційний відділ апарату за день до проведення.

 72. Підготовка заходів, що проводяться райдержадміністрацією, здійснюється відповідними відділами апарату, управ­ліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації за зазда­легідь складеними робочими планами. Пропозиції щодо термінів, часу, місця та інших питань, пов'язаних з організацією підготовки засідань, нарад, семі­нарів та інших заходів, що проводяться у приміщенні райдержадміністрації, погоджуються із заступником голови - керівником апарату.

73.  Повідомлення про запрошення на заходи, що проводяться головою райдержадміністрації або його заступниками, реєстрація їх учасників здійснюється організаційним відділом. У інших випадках подібні функції здійснюють ініціатори проведення цих  заходів.

Наради під головуванням голови райдержадміністрації та його заступників протоко­люються загальним відділом апарату, крім оперативних нарад з заступниками голови райдержадміністрації.

74. Підготовка приміщень до нарад та інше організаційне забезпечення здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату разом з підрозділами райдержадміністрації, що відповідають за проведення заходів.

75. Прийняті на нарадах рішення оформляються  протоколами  не пізніше,  ніж у триденний строк.  У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

76. За   результатами   розгляду   питань  на  нараді  можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови або наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

77. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок  денний  і  підсумки  розгляду  питань  на   нарадах має відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації і громадськістю  апарату райдержадміністрації.

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації

78. Голова  райдержадміністрації  на  виконання  актів законодавства,   доручень  Прем'єр-міністра  України, голови облдержадміністрації та за  власною ініціативою  видає  одноособово,  в  межах   повноважень  районної державної адміністрації, розпорядження.

79. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі - проекти  розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації,  її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади у районі (далі - інші органи).

 У разі, коли розроблення  проекту  розпорядження  доручено кільком  структурним  підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому  органу,  головним  розробником  є  виконавець, зазначений першим.

80. Проекти  розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із      структурними    підрозділами   райдержадміністрації, до компетенції яких входить  питання, що розглядаються, а у разі потреби з іншими органами.

Головний розробник    самостійно    визначає  включення тих чи інших  структурних підрозділів райдержадміністрації,  її  апарату  та інші   органи,   виходячи   із  змісту  основних  положень  проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу, задіяних в розробці та реалізації розпорядження,   структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та  інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту  (проводить  консультації, узгоджувальні  наради,  робочі  зустрічі  тощо),  отримує  від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Задіяні структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та  інші органи, за зверненням головного розробника  у  визначений  ним  термін, беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, заступниками голови та заступником голови - керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект  розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем'єр-міністра України,  погоджуються не пізніше, ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

Якщо відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту   розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект   вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються задіяні структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

- погодили проект розпорядження без зауважень;

- висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

- висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

- не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

81. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших  органів,  щодо  проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження  позицій  (додаток 2), який    підписує   керівник   структурного   підрозділу райдержадміністрації,  її  апарату,  іншого  органу,  що  є  головним розробником.

82. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження  (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки,  обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки, у  разі  потреби,  можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

83. У разі, коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою  зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів   розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4),  у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

84. У разі проведення публічного обговорення  проекту розпорядження, головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій  зазначаються особи,  що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

85. Проекти розпоряджень друкуються на писальному папері формату А-4 через півтора міжрядкових інтервали. Розпорядження повинні мати заголовки, що коротко і точно відо­бражають їх зміст, вступну і розпорядчу, або лише розпорядчу частину, можуть мати додатки до основного документа.

Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило,  має вступну частину (приамбулу), в якій наводяться результати  аналізу  стану  справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження. Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території, у разі потреби, попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації

Розпорядча частина викладається у вигляді пунктів, сформульованих в неозначеній формі, з єдиною нумерацією арабськими цифрами. Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити, у разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації передбачають їх підписання головою райдержадміністрації за зразком (Голова райдерж­адміністрації, місце для підпису, ім'я, прізвище)

86. Якщо до проекту розпорядчого документа додаються додатки, то це обумовлюється в основному документі. Якщо додатків кілька - вони ну­меруються за черговістю посилання на них.

Якщо текст додатка має складну структуру, то він поділяється на розді­ли, підрозділи, пункти, підпункти і можуть мати нумерацію кількох поряд­ків.

Оформлені у вигляді додатків списки формуються за алфавітним порядком прізвищ, запропонованих до їх складу осіб із зазначенням імен, по батькові, посад за основним місцем роботи. Керівництво таких органів пере­раховується на початку списку із зазначенням та у порядку важливості від­ведених їм функцій.

Якщо до складу зазначених органів запропоновані особи, які не є дер­жавними службовцями, то обов'язкове зазначення їх згоди брати участь у роботі.

Списки, представлених до нагородження осіб, формуються за алфаві­том їх прізвищ у межах всього списку або в межах територіальних громад, розташо­ваних в алфавітному порядку. Прізвища у списках не нумеруються.

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються заступником голови - керівником апарату райдержадміністрації.

87. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить  аналіз  його регуляторного  впливу відповідно до вимог Закону  України "Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за Методикою  проведення аналізу впливу регуляторного  акта,  затвердженою  постановою  Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

- копію рішення  територіального  органу  Держкомпідприємництва про його погодження або  копію рішення апеляційної регуляторної комісії про  задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

- копію повідомлення про оприлюднення проекту.

88. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації  разом з документами, передбаченими пунктами 80-87 цього Регламенту.

За дорученням  голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків), заступника голови - керівника апарату райдержадміністрації, опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та, у разі потреби, здійснюється редагування його тексту.

Термін опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби, зазначений термін може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

89. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у відділі правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації.

У разі, коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації  з  порушенням визначених у цьому розділі вимог, відділ правового та кадрового забезпечення доповідає про це заступникові голови - керівнику апарату райдержадміністрації,  який  у  дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Відділ правового та кадрового забезпечення опрацьовує поданий  проект  розпорядження, зокрема,  проводить  його  правову  експертизу,  вносить  поправки, пов'язані  з  приведенням  проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної  техніки,  а  також,  у  разі  потреби, редагує проект розпорядження.

Відділ правового та кадрового забезпечення під час проведення правової експертизи:

- перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

- оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

- перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із задіяними у його розробці органами.

У разі  виявлення  невідповідності  проекту  розпорядження чи його окремих положень актам законодавства, відділ правового та кадрового забезпечення готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.  У  разі,  коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, відділ правового та кадрового забезпечення готує висновок (додаток 6).

 Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

90. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

91. Проект розпорядження візується працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов'язковому  порядку  начальником відділу правового та кадрового забезпечення, першим заступником голови або заступником голови райдержадміністрації, що відповідає за його підготовку, а  також, у разі потреби, іншими заступниками   голови), та передається заступникові голови - керівникові апарату райдержадміністрації.

92. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного  характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями  не  встановлено  більш  пізній  строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації  нормативного характеру  підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції, згідно з   Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та   контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер,  затвердженим постановою Кабінету  Міністрів України від  28  грудня  1992  р.  N 731.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та  обов'язків громадян або мають загальний характер,  підлягають  оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення,  якщо самими актами не встановлено  більш  пізній строк набрання чинності.

93. Підписані розпорядження реєструються в загальному відділі апарату райдержадміністрації шляхом присвоєння їм дат та порядкових номерів. Назва файлу електронного варіанта розпорядження повинна відповідати порядковому номеру розпорядження.

Оригінали розпоряджень голови райдержадміністрації засвідчу­ються гербовою печаткою районної державної адміністрації. Копії розпоряд­чих документів - печаткою загального відділу апарату райдержадміністрації.

Оригінали розпоряджень голови райдержадміністрації підшива­ються у справи в хронологічному порядку і зберігаються в загальному відділі апарату райдержадміністрації протягом одного року, після чого передаються на зберігання до архіву апарату. Електронні варіанти розпоряджень зберігаються в окремій папці комп'ютерної бази даних протягом року. Відповідальність за зберігання оригіналів розпоряджень голови райдержадміністрації покладається на працівників загального відділу апарату райдержадміністрації.

94. Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються загальним відділом апарату райдержадміністрації відповідним органам,  підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам, згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому  головою порядку.

Головний розробник  забезпечує,  відповідно  до  вимог  Закону України  "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", здійснення  відстеження результативності прийнятого розпорядження.

Публічне обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації

95. Проект розпорядження,  який стосується життєвих інтересів широких верств населення району або окремої адміністративно-територіальної  одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян,  передбачає затвердження регіональних  програм економічного, соціального, культурного розвитку, а  також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку,  може  бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки  шляхом  опублікування  у  районній газеті "Сільські новини" або доведення до відома населення в інший спосіб.

96. Рішення  про  проведення  публічного  обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції   головного розробника або за  власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним  розробником  та  візується керівниками   задіяних у ньому   структурних  підрозділів  райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції  додаються  проект  розпорядження,  завізований керівником органу,  що є головним розробником,  та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

- які верстви  та  групи  населення  повинні  взяти участь в обговоренні;

- яких результатів необхідно досягти;

- які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

- строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями  9, 12,  13  і  20  Закону  України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

97. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає у відділ з питань внутрішньої політики  та зв’язків із засобами масової інформації і громадськістю апарату райдержадміністрації проект розпорядження разом з  планом  проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та  інформацією  про  контактні  телефони   і   адресу   головного розробника.

Публічне обговорення   проекту  розпорядження  проводиться  з урахуванням   положень   Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня  2004  р.  N  1378.

98. Пропозиції  та  зауваження, що надійшли у процесі публічного   обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним  розробником,  узагальнюються  та  враховуються під час доопрацювання проекту. 

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо  продовження  строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

Організація прийому-передачі інформації засобами електронного зв’язку

99. Апарат райдержадміністрації є абонентом корпоративної мережі модемного зв’язку під управлінням системи LOTUS NOTES з поштовим сервером у відділі інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації.

Загальний відділ райдержадміністрації забезпечує прийом-передачу інформації за допомогою засобів електронного зв’язку головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністраціями області через систему LOTUS NOTES.

Засобами електронного зв’язку через систему передається відкрита інформація (інформаційні матеріали, що надсилаються на запит; інформації щодо виконання документів вищестоящих органів державної виконавчої влади; листи, різні плани, графіки; вітання, запрошення та ін.).

100. При надходженні інформації спеціаліст, відповідальний за прийом та передачу інформації системою електронного зв’язку, проводить попередній розгляд, реєструє її в журналі прийому інформації та подає її для реєстрації у загальний відділ апарату райдержадміністрації.

Інформація за підписами голови райдержадміністрації, його заступників, керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, зареєстрована в загальному відділі, передається на паперовому носії спеціалісту, який відповідає за передачу інформації електронним зв’язком. За достовірність та правильність інформації несе відповідальність особа, яка її підписала. Документ для передачі інформації реєструється у журналі, після чого передається спеціалістом адресату.

Кожен документ повинен містити в собі інформацію про його виконавця (прізвище, ім’я, телефон). Біля прізвища того, хто підписував документ, повинно зазначатись слово “(підпис)”.

У разі направлення документів через електронну пошту, вони обов’язково  повинні мати вихідний реєстраційний номер (індекс).

Режим роботи районної державної адміністрації

101. Райдержадміністрація працює з понеділка по четвер з 8 до 17.15 год., в п’ятницю - з 8 до 16 год. з перервою на обід з 12 до 13 години. Вихідні - субота, неділя. Час початку та закінчення робочого дня може змінюватися розпорядженням голови райдержадміністрації.

101. Райдержадміністрація працює з понеділка по четвер з 8 до 17.15 год., в п

Напередодні святкових і неробочих днів, встановлених Кодексом законів про працю України, тривалість роботи скорочується на одну годину.

102. Облік робочого часу працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату здійснюється у підрозділах визначеними для цього особами, згідно з розподілом обов’язків. Підписані, відповідальними за облік робочого часу особами, та затверджені заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату табелі у встановлені строки подаються до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату для нарахування зарплати.

103. Чергування в райдержадміністрації здійснюється у приймальні голови райдержадміністрації та на центральному вході відповідальними черговими – відповідальними працівниками райдержадміністрації.

В окремих випадках, за розпорядженням голови райдержадміністрації, до чергування можуть залучатися відповідальні працівники районних органів виконавчої влади.

 Матеріально-технічне забезпечення та бухгалтерське обслуговування районної державної адміністрації

104. Матеріально-технічне забезпечення діяльності райдержад­міністрації здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату, який:

- забезпечує  відповідне меблювання та оснащення засобами зв'язку і оргтехніки, канцелярським приладдям службових кабінетів праців­ників апарату райдержадмініст­рації;

- виконує низку заходів щодо охорони службових приміщень і майна, утримування та збереження державних символів, забезпечення належного порядку та режиму роботи в приміщеннях райдержадміністрації, економного та раціонального використання енергоресурсів та матері­альних цінностей;

- здійснює технічне забезпечення проведення нарад та інших заходів, які проводяться головою райдержадміністрації і його заступниками в примі­щенні райдержадміністрації;

- організовує проведення поточних та капітальних ремонтів при­міщень районної державної адміністрації, утримання в належному стані прилеглої території;

- забезпечує належний порядок та протипожежний стан в приміщеннях райдержадміністрації;

- формує  повну і достовірну інформацію про господарські процеси і результати діяльності установи;

- дотримується встановленого порядку бухгалтерської звітності;

- забезпечує облік наявності і руху майна, використання матеріальних і фі­нансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

- здійснює контроль за дотриманням належної бюджетно-фінансової та го­сподарської дисципліни в апараті райдержадміністрації.

105. Винесення майна з будинку райдержадміністрації, перенесення його з однієї кімнати в іншу проводиться лише з дозволу начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату.

Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється за працівни­ками, які в них працюють. Працівники апарату несуть відповідальність за збереження і правильність користування майном, при звільненні з роботи здають його начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення, про що робляться відповідні відмі­тки в обхідному листку.

Організація і проведення урочистих подій, відзначення професійних свят

106. Проведення урочистих подій, відзначення професійних свят є фор­мою роботи, яка забезпечує моральне заохочення працівників різних галузей виробництва та сфер діяльності району.

Урочисті події та відзначення професійних свят проводяться головою районної державної адміністрації, його заступниками, керівниками управ­лінь згідно з календарем державних і професійних свят, затверджених в Україні та планом роботи райдержадміністрації.

107. Проведення вшанувань кращих працівників району з нагоди професійних свят та урочистостей здійснюється за погодженням з головою районної державної адміністрації. Пропозиції з цих питань завчасно вносяться заступниками голови райдержадміністрації,  керівниками  управ­лінь і відділів, підприємств та організацій.

Виклик учасників урочистостей проводиться з дозволу голови, за­ступників голови райдержадміністрації з урахуванням пропозицій, які подаються їх організаторами.

Відповідальність за виклик і проведення урочистостей покладається на ініціаторів їх проведення, контроль - на заступника голови райдержадмініс­трації (згідно з розподілом обов'язків).

108. Підготовку матеріалів щодо нагородження кращих трудівників району Почесними грамотами райдержадміністрації здійснює  організаційний відділ апарату районної державної адміністрації.

Придбання пам'ятних подарунків та квітів нагородженим забезпе­чують відповідні відділи райдержадміністрації за дорученням керівництва райдержадміністрації та за погодженням з заступником голови райдержадміністрації не пізніше, як за три дні до проведення урочистих по­дій.  

Підготовку приміщення для проведення урочистих подій, про­фесійних свят здійснює  відділ фінансово-господарського забезпечення, або їх ініціатори.

Висвітлення матеріалів щодо проведення урочистостей покладається на відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації і громадськістю  апарату райдержадміністрації.

Взаємовідносини місцевої держадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

109. Взаємовідносини райдержадміністрації з обласними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими органами  державної  влади  та  органами  місцевого самоврядування здійснюються  керівництвом, апаратом,  управліннями,  відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації по галузях і напрямках на відповідних рівнях з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань. Поря­док взаємодії визначається цим регламентом та положеннями про управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадміністрації.

110. Реалізація головою райдержадміністрації повноважень щодо здійснення контролю за дотриманням законності органами місцевого самоврядування при виконанні ними делегованих повноважень органів виконавчої влади забезпечується структурними підрозділами райдержадміністрації, її апарату та іншими органами виконавчої влади району шляхом аналізу актів виконкомів селищної та сільських рад, надання інформації про виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, проведення перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищної рад.

111. Копії прийнятих виконкомами розпорядчих документів щодо здійснення ними делегованих повноважень ви­конкоми сільських та селищної рад у триденний термін з дня їх прийняття надси­лають до організаційного відділу апарату райдержадміністрації, який разом з відділом правового і кадрового забезпечення протягом десяти робочих днів проводить їх правову експертизу, і в разі виявлення не­відповідності Конституції або законам України прийнятих рішень - останній готує і вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо їх скасування.

Рішення суду про визнання незаконними актів органів місцевого само­врядування доводяться до відома відповідних органів виконавчої влади і са­моврядування у встановленому порядку, а в разі потреби - до населення че­рез засоби масової інформації.

Копії протоколів засідань виконкомів сільських та селищної рад з питань здійснен­ня ними делегованих повноважень надсилаються до райдержадміністрації у 15-денний термін після проведення засі­дання. Зазначені документи зберігаються в організаційному відділі апарату для подальшого аналізу і використання в роботі, а після закінчення календа­рного року передаються у встановленому порядку до архіву апарату райде­ржадміністрації.

112. Виконкоми селищної та сільських рад до 10 числа наступного за кварталом місяця надсилають інформацію про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади до організаційного відділу апарату райдержадміністрації. Форма такої інформації затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

113. Порядок, періодичність і терміни проведення перевірок здійснення виконавчими комітетами селищної та сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади визначаються головою райдержалдміністрації або керівником органу, що здійснює контроль за погодженням з райдержадміністрацією. Координацію перевірок забезпечує організаційний відділ апарату райдержадміністрації.

Термін проведення комплексних перевірок не повинен перевищувати 10 робочих днів. За результатами перевірки оформляється акт за підписом осіб, які проводили перевірку. Акт передається керівникові органу, який призначив перевірку, а копія акта передається органу місцевого самоврядування, в якому проводилася перевірка.

Результати перевірки, у разі потреби, виносяться на розгляд сесії відповідної ради та доводяться до відома населення шляхом опублікування у місцевих засобах масової інформації.

Про прийняте рішення або вжиті заходи за результатами перевірки сільський, селищний, міський голова зобов’язаний у тижневий термін повідомити орган, що здійснював перевірку.

114. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

Порядок інформування про найважливіші події, явища і тенденції суспільно-політичного та соціально-економічного

становища району

115. Для оперативного інформування обласних органів влади, у  виконкомах сільських та селищної рад,  управліннях, відділах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації призначається відповідальний працівник для збору, аналізу та узагальнення інформації про найважливіші події і тен­денції соціально-економічного та громадсько-політичного життя в населених пунктах району.

116. Узагальнена інформація після ознайомлення керівництва  виконкомів сільських та селищної рад переда­ється:

  • оперативна (про надзвичайні події згідно з переліком, затвердженим Адміністрацією Президента України) - негайно, у будь-який час доби, в приймальню голови райдержадміністрації;
  • узагальнена – до 4 числа щомісяця - до відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації і громадськістю апарату райдержадміністрації (письмово - не більше 2-х сторінок).

Узагальнена інформація відділів апарату, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації передаєть­ся:

- напередодні проведення важливих громадсько-суспільних заходів, по­дій, акцій, зустрічей, нарад, колегій тощо - до 9.00 в апарат райдержадміністрації;

- аналітична - до 25 числа кожного місяця – в апарат райдержадміністрації.

117. Систематизована  та погоджена із заступниками го­лови райдержадміністрації інформація передається до 9.30 год. до відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації і громадськістю апарату райдержадміністра­ції, який опрацьовує отриману інформацію, готує  тематичні повід­омлення, після погодження з керівництвом райдержадміністрації,  передає її електронною поштою відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення обласної державної адміністрації та засобам масової інформації.

118. Загальний відділ апарату райдержадміністрації складає станом на 1 січня довідник телефонів органів виконавчої влади району і до 10 січня зазначені списки надсилаються для використання в роботі керівництву, відділам апарату, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та виконкомам сільських і селищної рад.

119. З метою інформування населення району про діяльність райде­ржадміністрації, через засоби масової інформації доводяться прийняті головою райдержадміністрації розпорядчі документи, що стосуються інтересів жителів району. З актуальних питань суспільно-політичного та соціально-економічного життя району і країни за участю керівництва району проводяться прес-конференції, засідання "круглих столів" тощо.

 Організація забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація

120. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності райдержадміністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації.

 121. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація, здійснюється за такими напрямами:

Збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

організація прийому запитів на інформацію, що надходять до райдержадміністрації як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них у порядку та в строки, визначені законом України "Про доступ до публічної інформації";

координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам структурних підрозділів райдержадміністрації, які призначені відповідальними з питань доступу до публічної інформації.

122. Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої райдержадміністрація та Положення про систему обліку публічної інформації затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.